خدایا هنوز نمیدانم چطور سپاست را بگذارم که در این ماه مبارک همچنان یه شوهرم نداریمخدایا خودت میدانی تا چه حد انسان گُ.ش.ا.د.ی هستماینقدر که در این ماه مبارک هم همچون سایر ماه ها هیچ فایده ایی ندارم و حتی در این ماه علاوه بر فایده قدرتی هم ندارماز صبح تا شب فقط خوابم و نزدیک افطار فقط توان بیدار شدن دارم که خود را به سفره افطار رسانده و منتظر شنیدن صدای الله و اکبر باشم حالا اگه از نعمت یه شوهرم نداریم برخوردار نبودم مجبور بودم از چند ساعت قبل از افطار به پخت و پز بپردازم

+ نگاشته شده در تاریخ:: یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ به دستِ پُرتوان و لبِ خندانِ متولد ماه تیر